A | Б | Г | Д | Е | З | И | Й | К | M | N | O | П | P | С | T | Ф | Х

A

Обратно горе

Абсорбция #
Поглъщането на едно вещество (газ, течност или йон) от целия обем на тяло, течност или организъм (например при растенията или гъбите).
Адсорбция #
Процес, при който молекули от газове или течности се прикрепят към дадена повърхност.
Антисептик #
Микроорганизъм, намиращ се във веществата, които се прилагат върху живи тъкани, за да се намали вероятността да се инфектират.

Б

Обратно горе

Безпочвена хранителна среда #
Субстрат без почва, но притежаваща качества, подобни на тези на почвите, и произведена на основата на органични вещества и благоприятстваща растежа и развитието на растенията.
Буферен агент/разтвор #
Разтвор на основата на вода или течност, който съдържа слаба киселина и нейната сродна (противоположна, но подобна) основа, или слаба киселина и нейната сродна киселина. Използва се за намаляване на въздействието на киселините и основите върху разтвора, който забавя скоростта на изменение на рН - например за калибриране на pH-метри.
Буфериране #
Свеждане до минимум на големи разлики в стойностите на рН в даден разтвор.

Г

Обратно горе

Керамзит #
Инертна хранителна среда, произведена от малки, твърди топчета от печена глина.
Гранули #
Размерът на частиците материал, който е малко по-едър от материал на прах, например на захарта, на пудрата захар, използвана в сладкарството, и захарта на гранули, която обикновено ползваме.

Д

Обратно горе

ДНК #
Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) е сложна органична молекула, която носи генетичните инструкции за биологическото развитие на всички клетъчни форми на живот.
Дренаж #
Отстраняването на вещество, като например вода, от друго вещество посредством силата на естествената гравитация или чрез други средства.

E

Обратно горе

EC #
Електропроводимост, свойството на дадено тяло или вещество да провежда електрически ток. Реципрочна величина на съпротивлението. Може да се използва, за да покаже концентрацията на йони (например концентрацията на сол) в дадена водна проба.
Екологични хранителни вещества #
Хранителни вещества, свързани с органична структура, произлизаща директно от живи организми.
Ензим #
Протеинови молекули с много специфична функция, които се произвеждат или се съдържат в живите клетки и които въздействат върху специфични субстрати (молекули, характерни за тази специално ензимна молекула), за да видоизменят или да произвеждат специфични продукти (въз основа на това дали се отделят молекули, или се прикрепят нови молекули/атоми). Ензимите са катализатор на биохимичните реакции.
Ензимна система #
Всички предизвикани от ензимите реакции в дадено растение. Ензимната система може също да се свързва с група ензими с много различни ензимни молекули, които функционират последователно, за да се редуцира комплексната молекула, като например на целулозата, до еднороден съставен елемент, като например основната молекула на глюкозата, или да се изградят нови молекули, да се проникне в ДНК с цел копирането ѝ, да се излезе от ДНК, както и всички други повтаряеми промени, осъществяващи се в клетките.

З

Обратно горе

Затворена хидропонна система #
Хидропонна система, при която дренажната вода не изтича, а се използва повторно.

И

Обратно горе

Инертна среда #
Среда, която не прибавя и не отнема хранителни елементи от хранителния разтвор.

Й

Tilbake til toppen

Йон #
Елемент, разтворен в(ъв) (воден) разтвор, с електрически заряд, състоящ се предимно от (подхранващи) соли.

К

Обратно горе

Капилярно действие #
Способността на тъканите да поглъщат вода без оглед на гравитационните сили. Можете да го наречете дори “всмукване”.
Капково напояване/подхранване #
Прилагането на вода или торов разтвор с много бавни темпове, което позволява пълната абсорбция на разтвора в кореновата среда на растенията – процес, който обикновено се извършва през много малки тръбички, разклоняващи се от по-големи тръби.
Клетка #
Най-малката частица на живия организъм, която може да живее самостоятелно.
Клонинг #
Пропагула или ново растение, произлязло от безполово размножили се клетки, които не са се видоизменили в специфичен тип тъкани (известни като “недиференциран източник на калус”) обикновено от единична клетка. (Да не се бърка с “микрорезник”.)
Кокосови влакна #
Естествените влакна от кората на кокосовите орехи.
COGr #
Субстрат, произведен от кокосови гранули.
Късен (стадий) #
Тъкан или стадий от развитието на едно растение, през който то е в състояние да образува цвят.

M

Обратно горе

Макроелементи #
Специфични атоми, известни като “хранителни вещества”, от които живите организми се нуждаят в големи количества, като например азот, фосфор, калий, калций и магнезий, в това число и неминерални хранителни вещества като въглерод, кислород и водород.
Метаболизъм #
Поредицата от биохимични процеси, които протичат в клетките на организмите, за да поддържат живота.
Метаболити (вторични) #
Продукти на клетъчния метаболизъм, формирани след образуването на първичните метаболити вследствие на процеса на унищожаване или усвояване на първичните метаболити, или от “остатъците” от произведените първични метаболити в конкретни системи.
Микориза #
Група гъби, живеещи на принципа на симбиозата (гъби, които си взаимодействат с различни биологични видове), и създаващи специфични отношения с клетките в корените на растенията, като улесняват приема им на вода и хранителни вещества.
Микроелемент #
Елемент, който е необходим за растежа и функционирането на хранителните вещества в даден организъм. Този елемент обаче е нужен само в много малко количество, изразено обикновено в части на милион (ppm).
Микрохранително вещество #
Специфични атоми, известни като “хранителни вещества”, които са необходими в много малки количества, като например желязо, хлор и молибден, измервани в ppm (части на милион).
Микроорганизми #
Организми, които не принадлежат към царствата на животните или растенията, като например дрождите и бактериите.
Минерал#
Срещащо се в природата твърдо хомогенно неорганично вещество с определен химичен състав и характерна структура. В селското стопанство минералът е неорганичен елемент, като например калций, желязо, калий, натрий или цинк, който играе важна роля при храненето на хората, животните и растенията.
Минерална вата #
Инертен субстрат под формата на влакна, произведен от базалт, получен чрез топене.
mS/cm #
Измервателна единица за EC (милисименс на сантиметър)

N

Обратно горе

NFT #
Техника на хранителния слой. Хидропонна техника, при която се използва плитка струя вода, съдържаща всички разтворени хранителни вещества, необходими за растежа на едно растение.

O

Обратно горе

Образуване на плодове #
Формирането на плодове.
Обратна осмоза #
Процес, при който много фин филтър спира преминаването на минерали с определен размер. Този процес отстранява солите от водата.
Олигозахарид #
Относително малък брой (2 – 10) свързани монозахариди, наричани още “прости захари”, образуващи полимер или верига от подобни молекули.
Органични хранителни вещества #
Хранителни вещества, свързани с органична структура от въглерод, водород и кислород.

П

Обратно горе

Перлит #
Инертен субстрат, получен от топлинно експандирано вулканично стъкло. Зърната експандиран перлит са с размер няколко милиметра. Материалът се ползва за подобряване на качествата на почвени субстрати, както и за хидропонен субстрат.
pH #
Мярка за киселинността или основността на даден разтвор. Представлява отрицателен десетичен логаритъм (скала, използвана, за да прави стойностите от измерването по-разбираеми и по-лесни за изчисление, при която всяко увеличение с 1 единица всъщност е десетократно увеличение) от концентрацията на водородните йони (водородният атом, който ще се свърже с други атоми) в даден разтвор. Скалата е в диапазона от 1 до 14. 1 е киселинен, 14 е основен, а 7 е неутрален.
Почва за саксийни растения #
Средата, в която са захванати корените на отглеждани в контейнер растения и която се състои от смесени органични и неорганични материали. Под “почва” обаче в случая да се разбира буквално “необработена земна пръст”.
Почвена смес #
Средата, в която са захванати корените на отглеждани в контейнер растения и която се състои от смесени органични и неорганични материали.
Претакващи системи #
Вид хидропонни системи, при които системата се пълни с хидропонния разтвор, след което се пуска да изтече.

P

Обратно горе

Размножителна среда #
Специална почвена смес за кълнове и резници.
Разреждане #
Процесът, при който се изготвя разтвор, като например чрез добавяне на допълнителен разтворител (напр. вода) към по-слаби или по-малко концентрирани хранителни вещества.
Ранен (стадий) #
Тъкан или стадий от развитието на едно растение, при който то не е в състояние да премине към форма на цъфтеж.
Растения на късия ден #
Растения – обикновено в началото на цъфтежа – които изискват периодът от време без светлина да е по-малък от периода от време, през който се изложени на светлина, която да предизвика цъфтеж.
Растения на дългия ден #
Растения – обикновено в началото на цъфтежа – които изискват периодът от време без светлина да е по-голям от периода от време, през който се изложени на светлина, която да предизвика цъфтеж.
Растения от комбиниран тип #
Растения – обикновено в началото на цъфтежа – които имат нужда да живеят за определен период от време в условия, типични както за късите, така и за дългите дни, в определен порядък, за да предизвикат цъфтеж при растения, като например марулята, синапа и др.
Растения, неутрални към продължителността на деня #
Растения – обикновено в началото на цъфтежа – при които няма конкретна необходимост от това да се прилагат различни режими на излагане и неизлагане на светлина въз основа само на промените в развитието на тъканите, които предизвикват образуването на цветовете.
Резник #
Безполово размножаване на растения, при което резникът се взема от връхната меристема в качеството си на връхна (терминална) или странична (латерална) пъпка.
R.H.P. #
Richtlijn Hollandse Potgronden. Холандски знак за качество и експертен център в областта на производството на органични субстрати за растения.
Рециркулационна система #
Система, при която водата се връща към кореновата система на растенията след оттичането си.

С

Обратно горе

Синтез на въглехидрати #
Процесът, при който въглеродът се улавя от въздуха и се превръща в различни форми на въглехидрати.
Система със стандартно оттичане #
Система, при която дренажната вода не се използва повторно, а се оставя да изтече.
Субстрат #
Средата, в която израстват корените на растенията и която позволява на растението да стои изправено.

T

Обратно горе

TERRA #
Вж. Почвена смес
Trichoderma #
Група от близки по вид гъби. Повечето гъби от род Trichoderma защитават растението от вредните видове гъби. Това е така, защото те се хранят с други гъби. Съществуват и т.нар. “лоши” гъби Trichoderma, които се хранят с полезните гъби.

Ф

Обратно горе

Фаза на развитие на цветовете #
Фазата, през която едно растение развива съставните части на цветовете.
Фаза на растежа #
Периодът, през който едно растение израства. В повечето случаи това е периодът, предшестващ фазата на цъфтеж.
Фаза на цъфтеж #
Периодът, през който едно растение образува цветове.
Фотопериод #
Периодът от време, през който дадено растение е изложено или не е изложено на слънчева светлина и който регулира функциите и формите на живите тъкани.
Фотосинтеза #
Химичен процес, обусловен от наличието на светлина, който превръща въглеродния диоксид и водата в най-основни органични съединения и в съхраняващи енергия молекули, използвани от растенията и бактериите с проста структура да образуват въглехидрати и да поддържат множеството клетъчни дейности на основно молекулярно равнище.

Х

Обратно горе

Хелат #
Органична структура, която съдържа слабо свързан метален йон и която го предпазва от окисляване. Ако например желязото се окисли, растенията вече няма да могат да го приемат.
Хелатиращи агент #
Специална молекула, която се свързва с метален йон, за да образува слабо свързан комплекс, който предпазва металния йон. Обикновено има органичен характер.
Хидропоника #
Науката, занимаваща се отглеждане на растения в богати на хранителни вещества разтвори или в инертен материал вместо в почва.
Хлорофил #
Зеленият пигмент, който се съдържа в почти всяко растение. Той е важен за фотосинтезата с това, че улавя фотоните и пренася тази енергия към химичната реакция.
Хормон #
Вещество, което функционира върху конкретни системи, органи или клетки, за да повлияе или промени растежа, като например ауксина, който кара клетките да се издължават или да променят формата си.
Хуминови и фулвокиселини #
Специфични органични киселини.