Този уебсайт, включително услугите и продуктите, които се предлагат на него, представляват инициатива на компанията CANNA International NV that is registered in Brussels, Belgium (Company number 0685.559.475), наричана по-нататък: "CANNA".

Следните условия и всички свързани с тях правни разпоредби важат относно достъпа до и използването на този уебсайт. Получавайки достъп и използвайки този уебсайт, вие приемате безусловно настоящите условия.

Ако не живеете в Обединеното кралство или сте на възраст под 18 години, настоятелно ви умоляваме да излезете от уебсайта още сега.

Член 1: Общи условия

CANNA специализира в продажбата на продукти, които спомагат за растежа на зеленчуци и цветя. CANNA спазва приложимото законодателство в държавите, в които извършва стопанска дейност.

CANNA извършва продажби единствено на регистрирани търговски дружества, спазващи изискванията на CANNA и приемащи общите условия на CANNA. Следователно CANNA НЕ извършва продажби на частни лица. Единствените продукти, които продаваме на частни лица, са стоки, както е общоприето да се наричат.

Член 2: Съдържание

CANNA е организирала изключително внимателно съдържанието на този уебсайт, като под това трябва да се разбира, че то включва цялата информация и данни за продуктите, по-нататък наричани общо “информация”. Информацията на уебсайта се предлага единствено с развлекателна и информативна цел. Цялата информация може да се променя по всяко време, без да се уведомява за това предварително.

Член 3: Права върху интелектуалната собственост

Правата, свързани с този уебсайт, включително правата върху интелектуалната собственост, авторското право върху текст, видео материали в реално време, изображения, дизайн, файлове с данни, фотографии и друг (движещи се или неподвижни) визуални материали, аудио материали, формати, софтуер, търговски марки (включително имена на домейни) и всякакъв друг материал са притежание на CANNA и/или нейния лицензиращ орган. Не се разрешава предоставянето на уебсайта – или на която и да е част от него – на разположението на трети страни по какъвто и да било начин, както и/или дублирането му по начин, различен от изтеглянето и разглеждането му на един компютър и/или отпечатването на негово копие върху хартия.

Член 4: Гаранции

CANNA не гарантира, че информацията е вярна, актуална или пълна, че уебсайтът ще функционира без прекъсване, че в него няма да има грешки и че трети страни не се възползват и няма да се възползват незаконно от него.

Член 5: Отговорност

С настоящото CANNA отхвърля всякаква отговорност за нанесени щети, преки или непреки, които са причинени по какъвто и да начин вследствие на използването и/или в резултат от използването на този уебсайт. По-специално CANNA няма, при каквито и да е обстоятелства, да носи отговорност за причинени щети от всякакво естество, които произтичат от или са вследствие от вашите собствени действия, евентуално внушени от публикуваната на уебсайта информация и/или от незаконното използване на нейната система, в това число на уебсайта, от трети страни.

Член 6: Препратки

Уебсайтът може да съдържа препратки, например под формата на хипервръзки, банери или бутони, към уебсайтовете на трети страни. CANNA не притежава никакви правомощия над тези уебсайтове. CANNA не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове.

Член 7: Сигурност

CANNA взема всички разумни предпазни мерки, за да защити системата си срещу загуба на информация и/или всяка форма на незаконно използване. CANNA използва подходящите технически и организационни мерки, за да стори това, а то включва, наред с другото, да се вземе под внимание състоянието на днешните технологии.

Член 8: Други

CANNA може да извърши промени в настоящата “Декларация за отказ от отговорност” по всяко време и следователно препоръчва редовно да се консултирате с нея.

Настоящата “Декларация за отказ от отговорност” е обхваната от нидерландското законодателство. Всички евентуални съдебни спорове ще се разглеждат пред съдилищата в град Бреда, провинция Северен Брабант.